Μόνωση σε Δώματα -Εξώστες

ΔΩΜΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΈΝΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ

ΔΩΜΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ

 

 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.   ΒΑΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολλά. Όπως: μάρμαρα, πέτρες, πλακάκια κ.α. Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και από τη χρήση της επιφάνειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να νοείται ως στεγανωτική στρώση.

2.   ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Το πλέον κατάλληλο υλικό είναι το PERLOBETON–S, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά, είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πλακάκια απ’ ευθείας πάνω σ’ αυτό.

3.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί  πάνω από την στεγάνωση. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο κατάλληλο υλικό είναι το ROOFMATE. Η επιλογή του πάχους, εξαρτάται από την μελέτη θερμομόνωσης.

4.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ:  Ανάμεσα στη στεγανωτική στρώση και το υπόστρωμα, πρέπει να τοποθετείται μία ενδιάμεση στρώση POLYFELTTS 20, ώστε να εμποδίζει την συμπαγή τους σύνδεση.

5.   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας πολύ καλός τρόπος και απόλυτα σίγουρος, είναι να τοποθετηθούν ασφαλτικές μεμβράνες EUROMAXP. Η συγκόλλησή τους γίνεται με ασφαλτόκολλα ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10 και με τη βοήθεια φλόγιστρου WELDINGTORCH 50mm ή WELDINGTORCH 70mm. Στις περισσότερες κατασκευές, πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη 50%. Η επιλογή της μεμβράνης, δηλαδή πάχος, οπλισμός, τύπος επικάλυψη, εξαρτάται από την μελέτη στεγανοποίησης.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Ανάμεσα στη στεγανωτική στρώση και την τελική επιφάνεια που είναι χαλίκια διαμέτρου περίπου 3cm, τοποθετείται μία στρώση POLYFELTTS 20, ώστε να φιλτράρει το νερό που οδηγείται προς τις απορροές.

2.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί  πάνω από την στεγάνωση. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο κατάλληλο υλικό είναι το ROOFMATE. Η επιλογή του πάχους, εξαρτάται από την μελέτη θερμομόνωσης.

3.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Ανάμεσα στη στεγανωτική στρώση και τη θερμομόνωση, τοποθετείται μία στρώση POLYFELTTS 20, ώστε να εμποδίζει την συμπαγή τους σύνδεση.

4.   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας πολύ καλός τρόπος και απόλυτα σίγουρος, είναι να τοποθετηθούν ασφαλτικές μεμβράνες EUROMAXP. Η συγκόλλησή τους γίνεται με ασφαλτόκολλα ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10 και με τη βοήθεια φλόγιστρου WELDINGTORCH 50mm ή WELDINGTORCH 70mm. Στις περισσότερες κατασκευές, πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη 50%. Η επιλογή της μεμβράνης, δηλαδή πάχος, οπλισμός, τύπος επικάλυψη, εξαρτάται από την μελέτη στεγανοποίησης.

ΔΩΜΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΛΙΚΙ

ΔΩΜΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΛΙΚΙ

ΔΩΜΑ ΒΑΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΛΑΚΕΣ

ΔΩΜΑ ΒΑΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΛΑΚΕΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.   ΒΑΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολλά. Όπως: μάρμαρα, πέτρες, πλακάκια κ.α. Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και από τη χρήση της επιφάνειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να νοείται ως στεγανωτική στρώση.

2.   ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Το πλέον κατάλληλο υλικό είναι το PERLOBETON–S, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά, είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πλακάκια απ’ ευθείας πάνω σ’ αυτό.

3.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Ανάμεσα στη στεγανωτική στρώση και στην επιφάνεια κλίσεως, πρέπει να τοποθετείται μία ενδιάμεση στρώση POLYFELTTS 20, ώστε να εμποδίζει την συμπαγή τους σύνδεση.

4.   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας πολύ καλός τρόπος και απόλυτα σίγουρος, είναι να τοποθετηθούν ασφαλτικές μεμβράνες EUROMAXP. Η συγκόλλησή τους γίνεται με ασφαλτόκολλα ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10 και με τη βοήθεια φλόγιστρου WELDINGTORCH 50mm ή WELDINGTORCH 70mm. Στις περισσότερες κατασκευές, πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη 50%. Η επιλογή της μεμβράνης, δηλαδή πάχος, οπλισμός, τύπος επικάλυψης, εξαρτάται από την μελέτη στεγανοποίησης.

5.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΣΕΩΝ: Είναι η διαφορά ύψους που δίνεται σε διάφορα σημεία της επιφάνειας, έτσι που να μην συγκρατούνται νερά στην κατασκευή, και φυσικά να οδηγούνται προς τις  απορροές. Η κλίση πρέπει να κυμαίνεται 1 έως 1,5%. Το υλικό που χρησιμοποιούμε για κλίσεις, είναι το PERLOBETON–S. Επάνω στην επιφάνεια αυτή, τοποθετείται η στεγάνωση.

6.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ: Η στρώση αυτή τοποθετείται ακριβώς πάνω από το φράγμα υδρατμών. Τα υλικά είναι το ROOFMATEή FIBRAN ή διογκωμένη πολυστερίνη (ΦΕΛΙΖΟΛ) βάρους μεγαλύτερου ή ίσο των 25kgr/m3. Αυτές οι θερμομονωτικές πλάκες, απαιτείται να έχουν διαμορφωμένες ακμές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σημεία χωρίς θερμομόνωση. Το πάχος εξαρτάται από την μελέτη της θερμομόνωσης.

7.   ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ: Κάτω απ΄ την θερμομονωτική στρώση, πρέπει να τοποθετείται φράγμα υδρατμών με συντελεστή αντίστασης στην διάχυση των υδρατμών, τουλάχιστον 100m. Ένα από τα κατάλληλα υλικά που προτείνουμε, είναι το ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10.

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΑΣΚΕΠΑΣΤΟ

 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΒΑΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολλά. Όπως: μάρμαρα, πέτρες, πλακάκια κ.α. Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και από τη χρήση της επιφάνειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να νοείται ως στεγανωτική στρώση.

2.    ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Το πλέον κατάλληλο υλικό είναι το PERLOBETON-S, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά, είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πλακάκια απ’ ευθείας πάνω σ’ αυτό.

3.    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:Ένας πολύ καλός τρόπος και απόλυτα σίγουρος, είναι να τοποθετηθούν ασφαλτικές μεμβράνες EUROMAX P. Η συγκόλλησή τους γίνεται με ασφαλτόκολλα ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10 και με τη βοήθεια φλόγιστρου WELDING TORCH 50mm ή WELDING TORCH 70mm. Στις περισσότερες κατασκευές, πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη 50%. Η επιλογή της μεμβράνης, δηλαδή πάχος, οπλισμός, τύπος επικάλυψη, εξαρτάται από την μελέτη στεγανοποίησης.

09-02
02-03

ΜΟΝΩΣΗ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΑΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΒΑΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολλά, όπως: μάρμαρα, πέτρες, πλακάκια κ.α. Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και από τη χρήση της επιφάνειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να νοείται ως στεγανωτική στρώση.

2.    ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Είναι η διαφορά ύψους που δίνεται σε διάφορα σημεία της επιφάνειας, έτσι που να μην συγκρατούνται νερά στην κατασκευή, και φυσικά να οδηγούνται προς τις  απορροές. Η κλίση πρέπει να κυμαίνεται 1 έως 1,5%. Το υλικό που χρησιμοποιούμε για κλίσεις, είναι το PERLOBETON-S. Επάνω στην επιφάνεια αυτή, τοποθετείται η στεγάνωση.

3.    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί  πάνω από την στεγάνωση. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο κατάλληλο υλικό είναι το ROOFMATE. Η επιλογή του πάχους, εξαρτάται από την μελέτη θερμομόνωσης.

4.    ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Ανάμεσα στη στεγανωτική στρώση και το υπόστρωμα, πρέπει να τοποθετείται μία ενδιάμεση στρώση POLYFELT TS 20, ώστε να εμποδίζει την συμπαγή τους σύνδεση.

5.    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας πολύ καλός τρόπος και απόλυτα σίγουρος, είναι να τοποθετηθούν ασφαλτικές μεμβράνες EUROMAX P. Η συγκόλλησή τους γίνεται με ασφαλτόκολλα ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10 και με τη βοήθεια φλόγιστρου WELDING TORCH 50mm ή WELDING TORCH 70mm. Στις περισσότερες κατασκευές, πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη 50%. Η επιλογή της μεμβράνης, δηλαδή πάχος, οπλισμός, τύπος επικάλυψη, εξαρτάται από την μελέτη στεγανοποίησης. Στην περίπτωση της ασκέπαστης βεράντας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο στρώσεις μεμβράνης EUROMAX P.